PTMN       biuro@ptmn.pl       www.ptmn.pl

PREZES PTMN

Szpalta Prezesa PTMN

Tutaj znaleźć można publikacje autorstwa Prezesa PTMN, dotyczące najważniejszych działań Towarzystwa.

image
       09.02.2023         Prezes PTMN

Szanowni Państwo,

Chciałoby się powiedzieć, że plany i projekty, jeśli już się „urodzą” to ich realizacja jest tylko kwestią czasu. Okazuje się jednak, że ten czas płynie szybko, czasami szybko się kończy bez względu na to czy przebieg był pusty czy w części skuteczny. Zwłaszcza, że codzienność to nie tylko realizacja planów ale również niespodzianki determinujące działania doraźne a wymagające wysokiej skuteczności

Tak się też toczy kadencja Zarządu Głównego PTMN.

Zgodnie z zapewnieniami pragnę przedstawić Państwu najważniejsze tematy podjęte po ostatnim spotkaniu w Białymstoku:

Sen z oczu spędza coraz niższa frekwencja w PTMN. Zarząd podjął zdecydowane działania w celu ułatwienia i urozmaicenia uczestnictwa członków Towarzystwa w jego funkcjonowaniu. Chcemy zaproponować członkom ciekawe formy dydaktyczne (udział w projektach zewnętrznych) i naukowe przy ułatwionej formie samego członkostwa. Żeby ten cel osiągnąć, potrzeba zmian w zapisach Statutu PTMN, które zapewnią, optymalne dla aktualnych warunków, zwłaszcza technologicznych, formy działania członków Stowarzyszenia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. Powołana została Komisja Statutowa, która przygotuje projekt zmian i przedstawi je do głosowania na najbliższym Walnym Zebraniu Członków PTMN w Poznaniu 2024 r.

Przeprowadzone zostały projekty szkoleniowo-naukowe z duży udziałem, zarówno czynnym jak i biernym, naszego środowiska. Mam na myśli kolejną edycję Szkoły Medycyny Nuklearnej, Akademii Onkologii Nuklearnej oraz nowość – Małopolskie Warsztaty Obrazowania Molekularnego a również, dzięki aktywności w projekcie IAEA POL9027, możliwość uczestnictwa w ubiegłorocznych spotkaniach IAEA ”Enhancing and Harmonizing Nuclear Medicine and Diagnostic Imaging Capabilities”. Wciąż liczę na pomysły nowych projektów lokalnych oraz mam nadzieję na szybką reaktywację sprawdzonych, naukowo-szkoleniowych konferencji tematycznych.

Jeśli chodzi o tematy doraźne to przedstawiciele naszego środowiska bardzo zdecydowanie przeciwstawili się próbie wypaczenia przez Ministerstwo Zdrowia zapisów regulujących program lekowy NEN związany z podawaniem gorących analogów „Lutathera”. Bardzo dziękuję za owocną współpracę szeroko pojętej grupy endokrynologów nuklearnych z wybranymi Konsultantami Krajowymi. I choć nie wszystkie zapisy zostały zmienione w sposób w pełni satysfakcjonujący to jednak clou zostało osiągnięte i wszelkie czynności związane z procedurą terapii izotopowej pozostały do bezpośrednich decyzji specjalistów dedykowanych – medyków nuklearnych przy zapewnieniu większej dostępności dla pacjentów. Kontraktowanie tych procedur trwa od początku roku, w niektórych regionach rusza niebawem.

Z dużą satysfakcją i nadzieją informuję, że Zarząd PTMN przy ogromnym zaangażowaniu Sekcji Fizyków rozpoczęli aktywność w temacie zwiększenia dostępności naszych członków – pracowników placówek izotopowych do szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinie Fizyki Medycznej. Spotkanie z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Fizyki Medycznej otworzyło drogę dla postępowania administracyjnego. Zachęcam kierowników placówek oraz, przede wszystkim, fizyków bez specjalizacji z FM do śledzenia efektów tych działań. Równocześnie zachęcam wszystkich członków Sekcji Fizyków PTMN do równoległego członkostwa w strukturach Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej – to z pewnością wpłynie na integrację tego specyficznego, bo potrzebnego w różnych strefach medycyny, środowiska.

Informuję, że rozszerzamy zakres funkcjonalno-informacyjny strony PTMN. Kilka miesięcy temu pojawiła się zakładka REKOMENDACJE PTMN. Można tam znaleźć aktualne wytyczne publikowane na stronach innych Towarzystw, które muszą być stosowane również podczas procedur izotopowych.

Wierzę, że ta forma pomoże Państwu w trafnym i szybkim podejmowaniu decyzji w przypadkach budzących wątpliwości.

Zgodnie z zapowiedzią, jako prezes PTMN podjąłem rozmowy mające na celu zmiany w programach nauczania poszczególnych uczelni medycznych. Próbuję przekonać rektorów o konieczności umiejscowienia przedmiotu „Medycyna Nuklearna” w końcowej fazie nauki – klinicznej. Wierzę, że tylko wtedy stosowane przez nas metody diagnostyczne i terapeutyczne zostaną odpowiednio odebrane i zrozumiane a w efekcie szeroko wykorzystywane w praktyce klinicznej. Ten etap mojej aktywności łatwy nie jest ale się staram.

Pozdrawiam

Andrzej Kołodziejczyk

Efektowne osiągnięcia są skutkiem nieefektownych przygotowań

       28.05.2022         Prezes PTMN

No i się dokonało!

image

Objąłem tę zaszczytną funkcję podczas Zjazdu w Białymstoku i układam w głowie realizację moich planów, priorytety i, w efekcie, terminarze. Jest dużo do zrobienia, nie wszystko da się przeprowadzić szybko, ale zdaję sobie sprawę, że szeroko pojęte decyzje muszą być poprzedzone dyskusjami i budowaniem podstaw.

Jako długoletniego uczestnika prac Zarządu Głównego PTMN nie powinny mnie pewne tematy zaskakiwać i nie zaskakują. Ale ostatnie lata pokazały, że funkcjonowanie naszego Stowarzyszenia również musi zostać poddane modyfikacjom.

Solą w oku jest dla mnie odpływ członków Towarzystwa. Po przemyśleniach wnioskuję, że jest on m.in. wynikiem bardzo restrykcyjnych zapisów w Statucie dotyczących systemu opłacania składek członkowskich. Dlatego przygotowałem projekt modyfikujący ten system. Pragnę go przedstawić Zarządowi na najbliższym posiedzeniu, poddać konstruktywnej dyskusji zwieńczonej - mam nadzieję - stworzeniem rekomendacji treści uchwały przygotowanej do głosowania przez Walne Zebranie PTMN w najbliższym możliwym terminie.

Przygotowuję równocześnie projekt motywacyjny dla członków PTMN. Obejmuje on wykaz możliwych benefitów związanych z przynależnością do Towarzystwa oraz określa zasady korzystania z nich, mając na uwadze, że uzależnione będą od indywidualnej aktywności.

Kolejny gorący problem naszego Środowiska to zbyt mały napływ młodej kadry specjalistów. Obserwacja obłożenia miejsc specjalizacyjnych, zwłaszcza rezydenckich w placówkach posiadających akredytację MZ, nie napawa optymizmem. Zdając sobie sprawę, że taki stan rzeczy wynika głównie z systemu szkolenia podstawowego i podyplomowego, spróbuję dotrzeć do instytucji decydujących. W tym celu, w porozumieniu z Konsultantem Krajowym, jestem w trakcie umawiania wizyt roboczych zarówno w odpowiednich ministerstwach, jak również bezpośrednio z władzami uczelni medycznych. O efektach tych spotkań będę informował Państwa na bieżąco.

Przed nami wakacje ale jeszcze przed przerwą urlopową, nowo wybrany Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, podczas inauguracyjnego posiedzenia wyłoni Prezydium oraz postanowi o najważniejszych celach rozpoczętej w Białymstoku kadencji. Osobiście postaram się, żeby za poszczególne przedsięwzięcia były odpowiedzialne konkretne osoby – członkowie Zarządu, które zbudują i wskażą zespoły do ich realizacji.

Proszę wszystkich członków PTMN o inicjatywę i kreatywność. Zarząd został wybrany przez Państwa i dla Państwa. Wszelkie uwagi i sugestie będą omawiane, a ich realizacja bądź odstąpienie będą merytorycznie uzasadniane. Tego postaram się dopilnować osobiście.

Życzę Państwu udanych wakacji a Zarządowi PTMN - w tym sobie - empatii, wytrwałości i efektywności w nadchodzącej kadencji,

Pozdrawiam

Andrzej Kołodziejczyk


Firmy

Członkowie Wspomagający PTMN